Nowa inicjatywa legislacyjna ZDS w sprawie rejestracji pojazdów

„Wiążące interpretacje ogólne” przy zasadach rejestracji poj
21.5.2020

Jednym z nierozwiązanych od wielu lat problemów są działania samorządów w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów z tym związanych. Naturalnym jest, że dopuszczanie pojazdów do ruchu po drogach publicznych i ich rejestracja jest zadaniem administracji istotnym z punktu widzenia całości państwa. W drodze wyjątku i przede wszystkim dla wygody obywateli ustawodawca zdecydował się jednak powierzyć to zadanie organom samorządu terytorialnego, jakim są starostowie.

Nadinterpretacja i niczym nieuzasadniona samodzielność „interpretacyjna” poszczególnych urzędów powiatowych i podlegających im wydziałów komunikacji powoduje gigantyczne problemy organizacyjne obywateli i branży motoryzacyjnej, zwłaszcza gdy kupujący lub leasingujący samochody w jednej firmie podlegają terytorialnie pod wiele samorządów powiatowych. Anegdotyczne stały się już opowieści o odmowie zarejestrowania pojazdu z powodu wpisania na fakturze daty „sprowadzania” pojazdu zamiast daty „wprowadzenia” pojazdu do kraju, skrajnie różne wymagania wobec tłumaczeń dokumentów oraz „przepychanki" między wydziałami komunikacji dotyczącymi właściwości miejscowej organu, który ma przyjąć zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu 

Obecna sytuacja jedynie spotęgowała to zjawisko. W okresie od 13 marca 2020 aż do wydania rozporządzenia z dnia 19 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które przywróciło obowiązek „wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych”, w zakresie procedur i wymagań dotyczących rejestracji pojazdów, samorządy powiatowe robiły absolutnie co chciały i utworzyły kilkadziesiąt procedur i interpretacji obowiązującego prawa, utrudniając działalność przedsiębiorcom i bez uprawnień ograniczając prawa obywatelom.

W związku z powyższym Związek Dealerów Samochodów przy wsparciu Stowarzyszenia Komisów.pl wystosował pismo do premiera a także do ministerstw Rozwoju, Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym  proponuje ustawowe rozwiązanie tego problemu poprzez stworzenie w ustawie o samorządzie powiatowym instytucji wiążącej interpretacji ogólnej, wiążącej dla wszystkich organów administracji publicznej.

ZDS proponuje, by w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 578) po art. 38c dodać art. 38d w brzmieniu:

Art. 38d
1. W przypadku gdy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej rozstrzygnięcia oparte na tej samej podstawie prawnej podejmowane przez organy różnych powiatów różnią się w sposób znaczący bez uzasadnienia w specyfice danej sprawy, Prezes Rady Ministrów może
1) dokonać interpretacji przepisów prawa, z urzędu lub na wniosek (interpretacja ogólna),
2) wydać z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia)
- przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2. Interpretacja ogólna jest wiążąca do organów administracji publicznej w sprawach niezakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem jej wydania.
3. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:
1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa;
2) wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.
4. Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić organ administracji publicznej.
5. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności:
1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa wymagających wydania interpretacji ogólnej;
2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa w sposób znaczący bez uzasadnienia w specyfice danej sprawy przez organy różnych powiatów.
6. Prezes Rady Ministrów pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli:
1) nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1 lub wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa, lub
2) przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.
7. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie na które służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
8. Na pisemne żądanie Prezesa Rady Ministrów organy przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej rozstrzygnięć.
9. Interpretacje ogólne i inne postanowienia nie zawierają danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej.

Mamy nadzieję, że powyższa propozycja zostanie przyjęta z przychylnością i jak najszybciej zostaną rozpoczęte prace konsultacyjne w celu jej oceny i skierowania na ścieżkę legislacyjną. Trzeba zrobić to  aby uporządkować i ułatwić codzienne życie obywatelom i przedsiębiorstwom, dodatkowo zwiększając przy tym zaufanie obywateli do stałości i jednoznaczności prawa, a  tym samym do organów samorządu terytorialnego i władz państwowych – mówi Marek Konieczny, prezes Związku

Źródło: Związek Dealerów Samochodowych

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę