Kiedy umowa OC nie przedłuży się automatycznie i jakie są tego konsekwencje?

Kiedy umowa obowiązkowego OC nie przedłuża się automatycznie Kindel Media z Pexels

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy, kto posiada pojazd mechaniczny, jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy umowa obowiązkowego OC nie przedłuży się automatycznie i jakie mogą wynikać z tego konsekwencje?

Aby przeciwdziałać sytuacjom, w których ktoś porusza się po drogach pojazdem bez ważnego OC, ustawodawca w art. 28 ww. ustawy wprowadził automatyczne przedłużenie zawartej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy, w sytuacji, gdy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy (na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta) nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu.

Natomiast od powyższej reguły istnieje kilka wyjątków. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie:

  • Gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy (nawet najmniejsza pomyłka w przelewie należnej składki może doprowadzić do sytuacji, w której umowa nie zostanie skutecznie zawarta na nowy okres);
  • W przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, lub umorzenia postępowania upadłościowego;
  • W przypadku polis krótkoterminowych;
  • W przypadku zmiany właściciela używanego pojazdu zarówno w drodze sprzedaży, jak również otrzymania spadku czy darowizny (nabywca może wypowiedzieć dotychczasową umowę OC i zawrzeć własną – musi jednak dopilnować, aby nie było ani jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu, albo korzystać z OC zbywcy pojazdu do końca jej ważności).

Zgodnie z art. 88 ww. ustawy osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę, która w przypadku posiadaczy pojazdów potrafi wynosić nawet dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy przerwa w ubezpieczeniu przekroczy 14 dni. Obecnie będzie to kwota ok. 7 tysięcy złotych. Ponadto w przypadku kolizji kierujący będzie musiał pokryć szkodę, która powstała w wyniku wypadku, a którą pokrył Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: SPRM

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę