W gąszczu przepisów

Pixabay - paulbr75
Maciej Blum
4.3.2019

Wiele warsztatów szuka możliwości pozyskania dodatkowych źródeł dochodu. Jedną z nich jest otwarcie myjni samochodowej. Jeśli w ramach prowadzenia warsztatu samochodowego chcemy rozszerzyć działalność o taką usługę, musimy się jednak zmierzyć z kilkoma sprawami urzędowymi.

Pierwszym krokiem przy rozbudowie działalności jest zwrócenie się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Do wniosku należy załączyć kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów oraz szczegółowy opis działalności. Na podstawie tych dokumentów wspomniana instytucja oceni oddziaływanie inwestycji na środowisko. W przypadku, gdy inwestycja zostanie uznana za znacząco wpływającą na środowisko (przy uwzględnieniu między innymi takich czynników, jak ilość pobieranej wody, miejsce odprowadzenia ścieków) może zostać nałożony obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko lub sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Myjnia samochodowa zalicza się do inwestycji mających wpływ na zasoby naturalne. W związku z tym jej postawienie może wymagać w zakresie odprowadzania ścieków:

 • przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków do wody, ziemi lub instalacji kanalizacyjnej.

W zakresie generowania odpadów myjnia może wymagać uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie.

Reklama

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Potrzebę wykonania oceny stwierdza wspomniany organ po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W jej ramach analizuje się:

 • bezpośredni i pośredni wpływ danej inwestycji na: środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz, wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, dostępność do złóż kopalin,
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • wymagany zakres monitoringu,
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych.
Reklama

Raport

Przeprowadzenie oceny kończy się wydaniem raportu. Zadanie to zalicza się do obowiązków podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji środowiskowej, czyli inwestora. Jeżeli myjnia będzie zużywała ponad 1100 m3 wody na godzinę, to opracowanie raportu staje się koniecznością. Jego szczegóły są omówione w art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport ten może być wykonany jedynie przez autora o określonym doświadczeniu i kompetencjach. Wykaz takich autorów znajduje się w art. 74a tej ustawy.

W przypadku, gdy zainstalowane w myjni urządzenia będą mieć zdolność poboru wody na poziomie nie mniejszym niż 10 m3 na godzinę lub 1 m3 na godzinę, jeśli w odległości do 500 m znajduje się inne urządzenie umożliwiające pobór wód nie mniejszy niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód, wystarczającym będzie sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Specyfikacja karty znajduje się w art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych organ wydający uzgadnia warunki realizacji inwestycji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W przypadku, gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika konieczność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez inwestora, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wskazuje wariant dopuszczalny do realizacji lub odmawia zgody na przeprowadzenie inwestycji.

© autoEXPERT

Zgoda wodnoprawna i pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Ścieki przemysłowe powstające w wyniku procesów technologicznych prowadzonych w myjni zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Należy mieć na uwadze, że w ściekach z myjni znajdują się zanieczyszczenia ropopochodne oraz posiadające związki fosforu. W związku tym obiekt taki powinien uzyskać zgodę wodnoprawną obejmującą:

 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego). Zgoda taka wydawana jest na 4 lata.
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodę wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie lub właściciel wody.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów będzie wymagane, jeśli myjnia wygeneruje odpady:

 • o masie powyżej 1 tony rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • o masie powyżej 5000 ton rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określa załącznik nr 3 do Ustawy o odpadach.

Myjnie bezdotykowe

W przypadku budowy myjni samochodowej bezdotykowej na etapie planowania i realizacji projektu nie są wymagane żadne decyzje lub zgłoszenia regulujące korzystanie ze środowiska. Budowa myjni nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, ponieważ nie jest wymieniona jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

Na etapie eksploatacji myjni samochodowej bezdotykowej powstawać będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. zmywane z pojazdów zanieczyszczenia ropopochodne). Dlatego wymagane będzie pozwolenie wodnoprawne na:

 • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo
 • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do
 • urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.

Opisane wyżej procedury dotyczą tylko spraw środowiskowych i najczęściej są one załatwiane przez firmę dostarczającą myjnię. W pozostałych przypadkach dostawca myjni pomaga w załatwieniu formalności.

O Autorze

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę