Mandaty już, punkty od września

Pexels – Pixabay
12.1.2022

Nowe stawki mandatów obowiązują od początku roku. Zmianie uległa też liczba punktów karnych za poszczególne przewinienia na drodze. Punkty po nowemu będą jednak naliczane od września. 

 

 • Nowelizacja prawa o ruchu drogowym przewiduje kary do 30 000 złotych
 • Maksymalnie za 1 wykroczenie moża będzie otrzymać 15 punktów karnych
 • Duży nacisk położono na ochronę pieszych w ruchu drogowym
 • Punkty karne będą kasowane po 2 latach od chwili zapłacenia mandatu

Dnia 1 stycznia weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Według nowych regulacji maksymalna wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd wynosi 30 000 zł a mandat nakładany przez policjanta może wynieść nawet 5000 zł. 

Grzywna do 30 000 zł

Karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1000 zł do 30 000 zł jest przewidziana także dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu. Grzywną do 30 000 złotych zagrożone jest także niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, osoby której powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.
Grzywna nie niższa niż 3000 zł jest także przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.
Taka sama grzywna będzie groziła za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, 
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, 
 • ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia.

Regulacja ustanawia również minimalną wysokość kary grzywny na poziomie 800 zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

Po 9 miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów obowiązywać zacznie nowy taryfikator punktów karnych. Od września 2022 r. możemy się więc spodziewać nawet 15 punktów za jedno wykroczenie. 

Za co można dostać 15 punktów?

W nowym taryfikatorze przede wszystkim postawiono na wykroczenia związane z przejściami dla pieszych i ustępowaniu pieszym pierwszeństwa.
15 punktów karnych można otrzymać za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę, 
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, 
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd po skręcie ze skrzyżowania,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia; 
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu, 
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • przekroczenie dopuszczalną prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, 
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów karnych grozi za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów karnych można otrzymać za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h, 
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, 
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej, 
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, 
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, 
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej. (liczba punktów będzie w tym wypadku się zmniejszać proporcjonalnie do liczby przewożonych osób).

8 punktów karnych można otrzymać za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie, 
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, 
 • niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania” ( B-25 lub B-26), 
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej; na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom, 
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego, 
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, 
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

Wprowadzony zostanie również system uzależniający możliwość usunięcia punktów karnych od uregulowania mandatu. Punkty będą kasowane po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny, a nie od chwili ich nałożenia.

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę