Nowe czujniki w ofercie AVA Quality Cooling

Czujniki tlenków azotu AVA Quality Cooling AVA Quality Cooling

Wychodząc naprzeciw coraz ostrzejszym normom emisji spalin w transporcie drogowym, firma AVA Quality Cooling wprowadza do oferty czujniki tlenków azotu (NOX) do pojazdów ciężarowych i autobusów. 

W Unii Europejskiej trwa walka o ograniczenie emisji spalin z transportu drogowego. Unijne instytucje podjęły już decyzję o jego przyszłości. Granica to 2035 rok – koniec silnika spalinowego. Zanim to jednak nastąpi przed transportem trudne zadanie – sprostanie zaostrzonym unijnym normom emisji spalin. 

Jeden z wrogów to dwutlenek węgla, ale efekt uboczny ruchu drogowego to także tlenek azotu. 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w Polsce w latach 2014–2017 przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2 (wynikające głównie z oddziaływania źródeł transportowych) występowały w 4 z 46 stref (9%), w których dokonuje się oceny jakości powietrza, lecz skala tych przekroczeń była wysoka (maksymalne wartości stężeń rocznych mieściły się w przedziale 148–158% poziomu dopuszczalnego). Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) najwięcej tlenków azotu (NOX)  emitował w 2016 r. przemysł (38%) i transport drogowy (32%).

W ocenie NIK, przy obecnym tempie redukcji emisji NOX Polska nie będzie w stanie spełnić wymogów Dyrektywy NEC. Ta unijna dyrektywa określa poziomy redukcji zanieczyszczeń w krajach UE i terminy ich osiągnięcia. NEC nałożyła na Polskę obowiązek redukcji w porównaniu z 2005 r. niektórych zanieczyszczeń powietrza m.in. NOX. Przewidziano w niej, że w ciągu dziesięciu lat (2020–2029) redukcja emisji w skali kraju wyniesie 30% dla NOX. Tymczasem analiza danych do 2015 r. wskazuje, że w stosunku do 2005 r. emisję całkowitą tych substancji ograniczono o 18%. Zatem dotychczasowe tempo redukcji emisji tlenków azotu będzie zbyt niskie, aby osiągnąć wyznaczony pułap redukcji emisji tych substancji. Dlatego też wymagane będzie wdrożenie rozwiązań, które skutecznie ograniczą poziom emisji NOX, zwłaszcza z sektora transportowego. Receptą na tę sytuację może być tworzenie na terenach wysokiego natężenia ruchu samochodowego stref czystego transportu1.

Aby sprostać potrzebom transportu drogowego w tym zakresie, AVA Quality Cooling wprowadza do oferty 39 referencji czujniki tlenków azotu (NOX) do pojazdów ciężarowych.

AVA czujniki NOx, strona z katalogu AVA Quality Cooling

Tlenki azotu – jedne z najbardziej niebezpiecznych składników smogu

Tlenki azotu (NOX) to trujące gazy powstające w wyniku spalania azotu i tlenu pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Powstają miedzy innymi w procesie spalania w silniku, a następnie są odprowadzane przez układ wydechowy. To substancje wyjątkowo szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Przez specjalistów są uznawane za jedną z przyczyn astmy u dzieci, zapalenia płuc i szeregu innych zaburzeń układu oddechowego, a także uszkodzeń układu krążenia. Tlenek azotu jest także niebezpieczny dla zwierząt, roślin i ekosystemów, jest głównym składnikiem kwaśnych deszczy i smogu.

Czujniki tlenków azotu pojazdów ciężarowych AVA Quality Cooling

W celu ograniczenia szkodliwych emisji tlenków azotu z pojazdów stosuje się czujniki montowane w układzie wydechowym. To nowość w ofercie AVA Quality Cooling. Firma wprowadza na rynek 39 referencji czujników azotu do pojazdów ciężarowych i autobusów marek MAN i SCANIA. 

czujniki AVA Quality Cooling AVA Quality Cooling

Czujnik tlenków azotu (NOX) montowany jest bezpośrednio w układzie wydechowym i służy stałemu pomiarowi zawartości NOX w gazach spalinowych pojazdu. Pozwala to na spełnianie coraz bardziej surowych norm dotyczących spalin przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa. Czujnik NOX gwarantuje optymalne dozowanie płynu AdBlue przez układ silnikowy, doprowadzając do skutecznej redukcji szkodliwych dla środowiska tlenków azotu.

Czujniki NOX mają limitowany czas działania. Ich awaria oznacza, że do silnika nie będzie podawana mieszanka o optymalnym składzie. Konsekwencją może być niewłaściwy skład spalin, wzrost zużycia paliwa, niepoprawna praca silnika oraz kłopoty z układem DPF/katalizatorem.

Zalety czujników tlenku azotu AVA Quality Cooling:

  • Produkt opracowany zgodnie z normami jakościowymi OE
  • Każdy czujnik jest indywidualnie kalibrowany i testowany 
  • Stała dostępność produktu
  • Konkurencyjna cena
  • Szeroka oferta do samochodów ciężarowych i użytkowych
  • Produkt został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem odporności na wibracje silnika, a także na podwyższone temperatury 
1 Raport NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami z 2018 r.

Źródło: AVA Quality Cooling

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę