Regulamin Konkursu Produkt Roku marki medialnej autoEXPERT

Gerd Altmann – Pixabay
27.6.2024

Regulamin Konkursu Produkt Roku 2024 marki medialnej autoEXPERT

Regulamin Konkursu

I. Cel i charakter Konkursu
§ 1.

Celem Konkursu „Produkt Roku marki medialnej autoEXPERT” jest zaprezentowanie ciekawych produktów dla branży motoryzacyjnej, charakteryzujących się innowacyjnością, nowoczesnością, konkurencyjnością oraz wysoką jakością i estetyką.

§ 2.

Na liście nominowanych do nagrody produktów znajdą się te, które zostaną zgłoszone przez firmy zainteresowane prezentacją swojej nowej oferty na łamach czasopisma „autoEXPERT” i portalu autoexpert.pl w specjalnej sekcji „Produkt Roku 2024”.

§ 3.

Nominowane produkty zostaną pogrupowane w trzech kategoriach:

 • wyposażenie warsztatowe i oprogramowanie,
 • części i akcesoria motoryzacyjne,
 • chemia motoryzacyjna.

W każdej z nich zostanie wybrany zwycięzca oraz trzy produkty wyróżnione.

§ 4.

Zgłoszenia do Konkursu są odpłatne. Wszystkie nominacje zostaną zaprezentowane w czasopiśmie „autoEXPERT” oraz na portalu autoexpert.pl w formie zestawienia, zawierającego podstawowe informacje o produktach oraz prezentacji opisowych.

§ 5.

Laureaci otrzymają statuetki oraz prawo do posługiwania się tytułem „Produkt Roku 2024 marki medialnej autoEXPERT”.

II. Kapituła Konkursu oraz wybór laureatów

§ 6.

Wyboru laureatów oraz wyróżnień Konkursu „Produkt Roku marki medialnej autoEXPERT” dokonuje Kapituła Konkursu (powoływana przez redakcję „autoEXPERTA”) oraz Czytelnicy czasopisma „autoEXPERT” i portalu autoexpert.pl.

§ 7.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele świata nauki powiązani z techniką motoryzacyjną oraz praktycy z branży motoryzacyjnej, a także przedstawiciele redakcji czasopisma „autoEXPERT”.

§ 8.

Kapituła wybiera spośród swego grona przewodniczącego kapituły i sekretarza Konkursu.

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 9.

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie oddzielnego zliczenia głosów Członków Kapituły i Czytelników oraz przeliczenia ich z uwzględnieniem „wag” dla poszczególnych grup głosujących.
 2. Głosowanie Członków Kapituły oraz Czytelników odbywa się za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego na portalu autoexpert.pl.
 3. Głosowanie odbywać się będzie od dnia ukazania się czasopisma „autoEXPERT” nr 7–8/2024 do 30.09.2024 r. 
 4. Każdy z Członków Kapituły oraz głosujących Czytelników może oddać swoje głosy na maksymalnie 3 produkty w każdej z kategorii.
 5. Dla każdej z grup głosujących (Kapituła, Czytelnicy) zostaną stworzone oddzielne grupy listy z miejscami dla najlepszych 8 produktów w danej kategorii z przydzieloną punktacją: 1. miejsce – 50 pkt, 2. miejsce – 40 pkt, 3. miejsce – 35 pkt, 4. miejsce – 30 pkt, 5. miejsce – 25 pkt, 6. miejsce – 20 pkt, 7. miejsce – 15 pkt, 8. miejsce – 10 pkt.
 6. W przypadku miejsc ex aequo zostanie obliczona średnia arytmetyczna (z uwzględnieniem sumy punktów oraz liczby produktów dzielących miejsce). Przykład: 2 produkty, zajmują ex aequo 2. i 3. miejsce, więc otrzymują po 37,5 pkt ((40 pkt + 35 pkt)/2). 
 7. Punktacja kapituły zostanie przemnożona przez współczynnik 0,6. Punktacja Czytelników zostanie przemnożona przez współczynnik 0,4. Suma punktów po przemnożeniu wyłoni produkty zwycięskie i wyróżnione.
 8. W przypadku równej liczby punktów decydujący głos ma Kapituła, w kolejności:
 • a) punktacja Kapituły,
 • b) głos Przewodniczącego Kapituły.

§ 10.

Decyzje dotyczące ustalenia prawidłowości zgłoszeń i listy laureatów w poszczególnych kategoriach są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w żadnym trybie.

§ 11.

Kapituła może przyznać specjalne wyróżnienia produktom, osobom lub podmiotom prawnym, na podstawie dodatkowych, szczególnych kryteriów oceny.

§ 12.

Informacje o laureatach i wyróżnionych produktach zostaną opublikowane w numerze 11/2024 czasopisma „autoEXPERT” (termin wydawniczy: listopad 2024 r.) oraz na stronach portalu autoexpert.pl w listopadzie 2024.

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę